Nguyen Van Lam

Main Article Content

Abstract

The emergence and development of companies that make a significant contribution to the market economy and the freedom of doing business. Therefore, legal regulations on business types are always central to the business law system of each country. Studies have shown the current state of the Vietnamese law in which the regulations on types of enterprises do not cover the types of companies that have been born and developed in the world and have historically existed in the Vietnamese law. In particular, the type of partnership limited by shares has been legally forgotten in the current regulations. The article analyzes and explains the necessity of establishing regulation on the partnership limited by shares as a supplement to the existing Vietnamese law.


Keywords: Partnership limited by shares, law on enterprise, freedom of business.


References:


[1] Martin Schulz và Oliver Wasmeier (2012), The Law of Business Organizations: A Concise Overview of German Corporate Law, Nhà xuất bản Springer.
[2] German Stock Corporation Act 1965.
[3] Commercial Code France 1807.
[4] Luxembourg Companies Act 1915, amends and modernises 2016.
[5] Commercial Companies Code Poland 2000.
[6] Francis Lemeunier (1993), Nguyên lí và thực hành luật thương mại, luật kinh doanh”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. trang 223-224.
[7] Francis Lemeunier (1993), Nguyên lí và thực hành luật thương mại, luật kinh doanh”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. trang 170.
[8] Lê Minh Phiếu (2006), “Các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Pháp”, Tạp chí khoa học pháp lí số 4 (35), TP Hồ Chí Minh.
[9] Ngô Huy Cương (2001), “Công ty: Từ bản chất pháp lí tới các loại hình”, Tạp chí Khoa học Kinh tế - Luật, Tập XIX, (1), Hà Nội.
[10] Lê Minh Phiếu (2006), “Các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Pháp”, Tạp chí Khoa học Pháp lí số 4 (35), Tp. Hồ Chí Minh.
[11] Lê Tài Triển, Nguyễn Vạng Thọ, Nguyễn Tân (1972), Luật Thương mại Việt Nam diễn giải, Quyền II, Sài Gòn.
[12] Frank Wooldridge (2010), The German Kommanditgesellschaft auf Aktien (limited partnership with shares), Tạp chí Amicus Curiae Issue,(83). Trang 29-32.
[13] Bộ luật Thương mại Sài Gòn năm 1972.
[14] Phan Thị Thanh Thủy (2015), “Hình thức pháp lí doanh nghiệp xã hội: Kinh nghiệm nước Anh và một số gợi mở cho Việt Nam”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Luật học, tập 31, số 4, Hà Nội. Trang 56-64.
[15] Đoàn Văn Trường (1996), Thành lập, tổ chức và điều hành hoạt động công ty cổ phần”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. Trang 21.
[16] Max Weber (2003), The History of Commercial Partnership in the Middle Ages, Nhà xuất bản Rowman & Littlefield publishers.
[17] Đoàn Văn Trường (1996), Thành lập, tổ chức và điều hành hoạt động công ty cổ phần”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. Trang 22.
[18] Lê Thị Kim Thanh (2008), Giáo trình Pháp luật kinh tế, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội. Trang 48
[19] Bùi Ngọc Cường (2002), “Vai trò của pháp luật kinh tế trong việc bảo đảm quyền tự do kinh doanh”, Tạp chí Khoa học Pháp lí số 7, Tp. Hồ Chí Minh.
[20] Nguyễn Như Phát (2016), “Quyền tự do thành lập doanh nghiệp theo Hiến pháp”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 10 (342).
[21] Ngô Huy Cương (2013), Giáo trình Luật Thương mại: phần chung và thương nhân, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang 159.
[22] Nguyễn Thị Thu Vân (2008), Một số vấn đề về công ty và hoàn thiện pháp luật về công ty ở Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Trang 144.