Nguyên Trường Lê

Main Article Content

Abstract

Tội buôn lậu được Bộ luật hình sự năm 2015 qui định có nhiều sửa đổi, bổ sung so với Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 về tội danh tương ứng, do vậy bài viết này tập trung phân tích những qui định mới của Bộ luật hình sự năm 2015. Trên cơ sở đó bài viết nêu ra những vấn đề cần giải quyết để bảo đảm áp dụng có hiệu quả luật hình sự trong đấu tranh xử lý tội buôn lậu.