Nguyen Duc Hoa

Main Article Content

Abstract

The article focuses on research a number of issues raised in Vietnam's legal field on human security of prisoners and based on that making offer and recommendations to contribute to the completion of this law field, this focus is mainly on completing the Law on Criminal Enforcement 2019 to contribute to the implementation of international commitments, in accordance with the country's development requirements in the new period.
Keywords: law, human security, prisoner, completion.

References:


[1] Chương trình phát triển Liên hợp quốc, Báo cáo phát triển con người (1994), (NewYork, Oxford University Press.
[2] Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
[3] Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu về đối xử với tù nhân năm 1955.
[4] Những nguyên tắc cơ bản trong việc đối xử với tù nhân năm 1990.
[5] Học viện Cảnh sát nhân dân, Giáo trình môn học Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, Hà Nội, 2010.
[6] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2016.
[7] Andrew Coyle, Nhân quyền trong công tác quản lý trại giam, Học viện Cảnh sát nhân dân dịch và hiệu đính, 2007.
[8] Những quy tắc của Liên Hiệp Quốc trong việc đối xử đối với tù nhân nữ và các biện pháp không giam giữ đối với nữ tội phạm năm 2010.
[9] Tập hợp các nguyên tắc về bảo vệ tất cả những người bị giam hay bị cầm tù dưới bất kỳ hình thức nào năm 1988.
[10] Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.