THU, Nguyễn Thị Kim; HÙNG, Mạc Đình. Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học các dẫn xuất của 3-nitro-2,6-diphenyl-2H-chromene. VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, [S.l.], v. 32, n. 2, june 2016. ISSN 2588-1132. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/MPS/article/view/3581>. Date accessed: 01 dec. 2023.