Thu, N., & Hùng, M. (2016). Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học các dẫn xuất của 3-nitro-2,6-diphenyl-2H-chromene. VNU Journal Of Science: Medical And Pharmaceutical Sciences, 32(2). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/MPS/article/view/3581