Vũ Đức Lợi, Phạm Giang Lam, Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Thị Phương

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt

Từ cắn chiết ethanol 96% lá cây gối hạc (Leea rubra Blume ex Spreng.) thu hái tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, năm hợp chất (1-5) đã được phân lập bằng các phương pháp sắc ký. Các hợp chất này được xác định là acid gallic (1), acid protocatechuic (2), acid 4-hydroxybenzoic (3), arctiin (4), kaempferol-3-O-α-L-rhamnopyranosyl(1→2)-α-L-arabinofuranosid (5) dựa trên các dữ liệu phổ thực nghiệm và so sánh với dữ liệu phổ đã được công bố trước đây. Tất cả các hợp chất trên đều lần đầu tiên được phân lập từ cây gối hạc. Ba hợp chất 2, 4, 5 lần đầu tiên phân lập được từ loài Leea rubra. Trong đó, hai hợp chất 4, 5 lần đầu tiên được tìm thấy trong một loài thuộc chi Leea.

Nhận ngày 26 tháng 9 năm 2015, Chỉnh sửa ngày 07 tháng 11 năm 2015, Chấp nhận đăng ngày 25 tháng 3 năm 2016

Từ khóa: Acid gallic, acid protocatechuic, acid 4-hydroxybenzoic, arctiin, kaempferol-3-O-α-L rhamnopyranosyl(1→2)-α-L-arabinofuranosid.