Nguyễn Tuấn Sơn

Main Article Content

Abstract

Mục tiêu: nghiên cứu chỉ số Giải phẫu bán phần trước đa giác willis và các biến thể giải phẫu bằng hình ảnh phim chụp cắt lớp vi tính 256 dãy. Phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến cứu với phương pháp chọn mẫu thuận tiện cỡ mấu 101. Kết quả: Khả năng hiện ảnh đoạn A1 động mạch não trước là 97,5%; Khả năng hiện ảnh ĐM thông trước là 81,2%; Khả năng hiện ảnh đoạn M1 ĐM não giữa là 99,5%; Kích thước, chiều dài đoạn A1T lần lượt là: 2,46 ± 0,46 và 16,90 ± 2,90; A1P là: 2,20 ± 0,51 và 16,86 ± 2,90; Kích thước, chiều dài ĐM thông trước là: 1,61 ± 0,68 và 2,93 ± 1,38; Nghiên cứu chỉ ra 04 nhóm gồm 7 loại với 40 biến thể về đường kính; 1 nhóm gồm 2 loại với 6 biến thể về hình dạng bán phần trước đa giác Willis; Kết luận và khuyến nghị: Hình ảnh phim chụp MSCT 256 dãy bán phần trước đa giác Willis thể hiện đầy đủ các chỉ số giải phẫu và biến thể hay gặp.