Dang Thi Ngan, Bui Thi Thanh Van, Tran Thi Ngoc Ha, Nong My Hoa, Cao Thi Phuong Thao, Nguyen Thi Hong Nhung, Duong Thi Ly Huong, Nguyen Thi Hoang Anh, Nguyen Huu Tung, Vu Dinh Hoang

Main Article Content

Abstract

Panax bipinnatifidus Seem. is a precious medicinal plant belonging to the Araliaceae family. This study qualitatively analyzed saponins of the stem, leaf and rhizome of P. bipinnatifidus by HPLC. Subsequently, by using chromatographic techniques, a major saponin from the leaf of P.bipinnatifidius Seem. was isolated. On the basis of NMR and MS spectroscopic data as well as comparison with those reported in the literature, the isolated saponin’s structure was identified as stipuleanoside R2. To the best our knowledge, this is the first report of saponin from the aerial part of P. bipinnatifidius Seem.


Keywords


Panax bipinnatifidus, Araliaceae, Stipuleanosid R2, HPLC..


[1] Nguyễn Văn Tập, Các loài thuộc chi Panax L. ở Việt Nam, Tạp chí Dược liệu. 10(3) (2005) 71-76.
[2] Nguyễn Văn Tập, Phạm Thanh Huyền, Kết quả nghiên cứu về phân bố, sinh thái sâm vũ diệp và Tam thất hoang ở Việt Nam, Tạp chí Dược liệu. 11(5) (2006) 177-180.
[3] Nguyen Huu Tung, Tran Hong Quang, Nguyen Thị Thanh Ngan, Chau Van Minh, Bui Kim Anh, Pham Quoc Long, Nguyen Manh Cuong, Young Ho Kim, Oleanolic triterpenesaponins from the roots of Panax bipinnatifidus, Chem Pharm Bull (Tokyo). 59(11) (2011) 1417-1420.
[4] Đỗ Văn Hào, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đặng Thị Ngần, Đào Thị Hồng Bích, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Dương Thị Ly Hương, Nguyễn Hữu Tùng, Thành phần hóa học của phân đoạn ethyl acetat từ rễ cây sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus Seem.) thu hái ở Sa Pa, Lào Cai, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Khoa học Y Dược. 33(2) (2017) 50-55.
[5] Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Huệ, Đặng Thị Thùy, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Dương Thị Phượng, Phạm Thị Tuyết Nhung, Hà Vân Oanh, Dương Thị Ly Hương, Nguyễn Hữu Tùng, Thành phần saponin của thân rễ sâm vũ diệp thu hái ở Sa Pa, Lào Cai, Tạp chí Dược liệu. 23(2) (2018) 82-88.
[6] Wen-zhi Yang, Ying Hu, Wan-ying Wu, Min Ye, De-an Guo, Saponins in the genus Panax L. (Araliaceae): A systematic review of their chemical diversity, Phytochemistry. 106 (2014) 7-14.
[7] Shashi B. Mahato, Asish P. Kundu, 13C NMR spectra of pentacyclic triterpenoids - a complication and some salient features, Phytochemistry. 37 (1994) 1517-1575.
[8] Pawan K. Agrawal, NMR spectroscopy in the structural elucidation of oligossacharides and glycosides, Phytochemistry. 31 (1992) 1307-1330.
[9] Chun Liang, Yan Ding, Huu Tung Nguyen, Jeong-Ah Kim, Hye-Jin Boo, Hee-Kyoung Kang, Mahn Cuong Nguyen, Young Ho Kim, Oleanane –type triterpenoids from Panax stipuleannatus and their anticancer activities, Bioorg Med Chem Lett. 20 (2010) 7110-7115.