Nguyễn Xuân Cự

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt. Nghiên cứu này tập trung vào đánh giá hiệu quả sản xuất etanol sinh học từ thân cây ngô với phương pháp thủy phân bằng axít loãng ở các nồng độ axit và thời gian thủy phân khác nhau.

Kết quả nghiên cứu cho thấy thân cây ngô sau thu hoạch có thành phần chính gồm 37,2% cellulose; 24,1% hemicellulose và 17,8% lignin. Quá trình thủy phân thân cây ngô bằng H2SO4
2% ở 1210C trong 60 phút có hàm lượng đường khử hình thành khá cao (4,2 g/l) trong dung dịch có tỷ lệ nguyên liệu/dung dịch là 1/10 (w/v). Đây được xem là điều kiện thích hợp cho quá trình thủy phân thân cây ngô bằng axít loãng.

Sử dụng Saccharomyces Cerevisiae lên men có thể chuyển hóa khoảng 70% lượng đường khử trong dung dịch thành etanol với nồng độ đạt tói 2,7% theo thể tích. Tính sơ bộ, muốn sản xuất 1 lít etanol sinh học cần khoảng 3,24 kg thân cây ngô.

Từ khóa: thủy phân, axit loãng, etanol sinh học, cây ngô.

References

[1] P.C. Badger, Trends in new crops and new uses, Etanol from cellulose: A general review, 2002, p. 17–21.
[2] Berg, Jeremy M.; Tymoczko, L. John, Stryer, Lubert, Biotechnology for Fuels and Chemicals-Applied Biochemistry and Biotechnology, Biochemistry, Spinger, 2002.
[3] Cheng-shung gong, li-fu chen, Michael C. Flickinger, Ling- Chang Chiang, and George T. Tsao, Applied and environmental microbiology: Production of Etanol from D-Xylose by Using D-Xylose Isomerase and Yeasts, 1981, p. 430-436
[4] D. James Kerstetter, Ph.D.John Kim Lyons, Wheat straw for etanol, Production in Washington: A Resource, Technical, and Economic Assessment, 2001, p.18.
R. Mandels Andreotii, Rochee, “Enzymatic conversion of cellulose matterials”, New York, p.79-85.