Vũ Đức Minh

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt. Nghiên cứu kết hợp phương pháp Thăm dò điện đa cực với các phương pháp Thăm dò điện cải tiến do chúng tôi đã đề xuất để tận dụng được mọi ưu việt riêng đã có của các phương pháp này nhằm tạo ra phương pháp Thăm dò điện đa cực cải tiến là mục tiêu của chúng tôi. Bài báo trình bày các kết quả đã đạt được sau quá trình nghiên cứu nghiêm túc và hiệu quả, đó chính là giới thiệu về phương pháp Thăm dò điện đa cực cải tiến một cách đầy đủ từ hệ cực đo, qui trình đo, hệ thiết bị, phần mềm xử lý, phân tích đến các kết quả thử nghiệm trong thực tế.

References

[1] Lê Viết Dư Khương, Vũ Đức Minh, Các phương pháp mới trong đo sâu điện trở dùng tổ hợp hệ cực đo hợp lý, Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 23(3) (2001) 217.
[2] Vu Duc Minh, Induced-Polarization Sounding methods in a new manner , Journal of Geology, Series B, No. 17-18 (2001) 94.
[3] Vu Duc Minh, A new approach for document processing in the improved dipole Induced Polarization sounding method, VNU, Journal of Science, Natural Sciences and Technology, XVIII (3) (2002) 40.
[4] Vũ Đức Minh, Xử lý tài liệu của phương pháp đo sâu phân cực kích thích đối xứng cải tiến, Tạp chí Các Khoa học về trái đất, 24(4) (2002) 362.
[5] Vũ Đức Minh, Một đề xuất mới đối với phương pháp đo sâu điện lưỡng cực cải tiến, Tuyển tập các công trình khoa học, Hội nghị khoa học kỹ thuật Địa Vật lý Việt nam lần thứ IV, (2005) 449.
[6] D.H. Griffiths, J. Turnbull, A multi-electrode array for resistivity surveying, First Break, 3 (1985) 16.
[7] M.H. Loke, R.D. Barker, Rapid least-squares inversion of apparent resistivity pseudosections, 54th Annual E.A.E.G. Meeting Vienna, (1994).
[8] Res2dinv Manual Ver.3.5.4, Geotomo Software, Penang, Malaysia, 2004.
[9] Vũ Đức Minh, Nguyễn Bá Duẩn, Thiết lập qui trình đo ngoài thực địa và file điều khiển của phương pháp Phân cực kích thích đa cực cải tiến, Tuyển tập các công trình khoa học, Hội nghị khoa học kỹ thuật Địa Vật lý Việt nam lần thứ V, (2007) 347.
[10] Vũ Đức Minh, Nghiên cứu đề xuất các thuật toán xử lý, phân tích tài liệu của phương pháp Phân cực kích thích đa cực cải tiến, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 24(4) (2008) 298.