Phùng Văn Phê, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Nguyễn Trung Thành

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu nhân nhanh chồi in vitro loài Lan kim tuyến - Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. Môi trường phù hợp nhất để nhân nhanh chồi Lan kim tuyến in vitro là Knud*. Thể chồi 8 tuần tuổi từ phôi hạt chín và chồi từ thể chồi cao từ 2-3 cm là phù hợp nhất để nhân nhanh trong môi trường thích hợp Knud* bổ sung 0,5 mg/l BAP + 0,3 mg/l Kinetin + 0,3 mg/l NAA + 100 ml/l ND + 100 g/l dịch chiết khoai tây + 20 g/l sucrose + 7 g/l agar + 0,5 g/l AC.

 

Từ khóa: Chồi, Lan kim tuyến, in vitro, nhân nhanh.

References

[1] L.V. Averyanov., The Orchids of Vietnam Illustrated Survey, Part 1 Subfamilies Apostasioideae and Spiranthoideae, Turczaninowia, 11(1) : 95-97, 2008.
[2] Nguyễn Tiến Bân (chủ biên), Danh lục các loài thực vật Việt Nam, Tập 3, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội, 2005.
[3] Bộ Khoa học và Công nghệ, Sách Đỏ Việt Nam (phần thực vật), Nxb. Khoa học Tự nhiên & Công nghệ, Hà Nội, 2007.
[4] Chính Phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 32/2006/NĐ-CP, 2006.
[5] Nguyễn Thị Hồng Gấm, Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống Lan Ngọc Điểm Tai Trâu (Rhynchostylis gigantea) bằng phương pháp nuôi cấy trong ống nghiệm, Báo cáo khoa học Trường Đại học Lâm nghiệp, 2007.
[6] Phạm Hoàng Hộ, Cây cỏ Việt Nam, Quyển 3, Nxb. Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 2000.
[7] Phùng Văn Phê và nnk, Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống In vitro loài Lan kim tuyến Anoectochilus setaceus Blume, Báo cáo khoa học Trường Đại học Lâm nghiệp, 2009.
[8] Nguyễn Đức Thành, Nuôi cấy mô - tế bào thực vật - Nghiên cứu ứng dụng, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 2000.
[9] Bùi Thị Tường Thu và nnk, Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy phát sinh tế bào soma và phôi vô tính ở cây hoa Dendrobium, Phalaennopsis, Cymbidium, Báo cáo hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ IV: Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ Nông, Sinh, Y học và Công nghiệp thực phẩm, 881-884, 2008.
[10] Nguyễn Thanh Tùng, Nhân nhanh in vitro cây Mỹ Dung dạ lan (Vanda denisoniana Benson), Báo cáo Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, 452-455, 2009.
Van Ket Nguyen, Effect of Environmental Conditions on In Vitro and Ex Vitro Growth of Jewel Orchid Anoectochilus formosanus Hayata, Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy in Agriculture, The Graduate School of Chungbuk National University, 2003.