Hồ Thị Hương Thơm, Hồ Văn Canh, Trịnh Nhật Tiến

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt. Trong thời gian gần đây giấu thuận nghịch được quan tâm một cách đặc biệt. Vào năm 2007, Hwang và các đồng nghiệp đề xuất kỹ thuật giấu thuận nghịch (HKC) [9] cải tiến phương pháp giấu của Ni (NSAS) [7] dựa trên dịch chuyển histogram của ảnh. Tuy nhiên kỹ thuật giấu này tạo ra một sự phân bố không bình thường trên histogram của ảnh sau khi thông điệp được giấu. Kuo và các đồng nghiệp của ông đã nêu ra vấn đề không an toàn của kỹ thuật này và đề xuất kỹ thuật phát hiện tương ứng. Nhưng kỹ thuật họ đề xuất chỉ có thể phát hiện khi ảnh được giấu với lượng thông điệp giấu lớn 100% khả năng của kỹ thuật HKC, trong một số trường hợp khác nó không thể phát hiện. Vì vậy nhóm tác giả đưa ra một số cải tiến phù hợp để có thể phát hiện cho các trường hợp giấu với lượng thông điệp giấu khác nhau sử dụng kỹ thuật giấu HKC.

Từ khoá: Steganography, steganalysis, stego-image, cover-image, LSB.

References

[1] C. C. Chang, J.Y. Hsiao, and C. S. Chan, “Finding optimal LSB Substitution in image hiding by dynamic programming strategy”, Pattern Recognition, vol. 36, no. 7 (2003) 1583.
[2] Z. M. Lu, J. S. Pan, S. H. Sun, “VQ-based digital image watermarking method,” Electron. Lett, Vol. 36, no. 14(2000) 1201.
[3] H. C. Wu, N. I. Wu, C. S. Tsai, M. S. Hwang, “Image Steganographic scheme based on pixel-value differencing and LSB replacement methods,” IEE Proc.-Vis. Image Signal Process., Vol. 152, Issue 5 (2005) 611.
[4] S. H. Liu, T. H. Chen, H. X. Yao and W. Gao, “A variable depth LSB data hiding technique in images,” Machine Learning and Cybernetics, 2004, pp. 3990-3994.
[5] C. I. Podilchuk, E. J. Delp, “Digital watermarking: Algorithms and applications”, IEEE Signal Process. Mag., vol. 18, no. 4 (2001) pp. 33-34.
[6] C. W. Honsinger, P. Jones, M. Rabbani, J. C. Stoffel, “Lossless recovery of an original image containing embedded data”, US Patent application, Docket no: 77102/E-D, 2001.
[7] Zhicheng Ni, Yun-Qing Shi, Nirwan Ansari, and Wei Su, “Reversible Data Hiding”, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 16, No.3 (2006) 354.
[8] J.H. Hwang, J. W. Kim, J. U. Choi, “A Reversible Watermarking Based on Histogram Shifting”, IWDW 2006, LNCS 4283 (2006) pp. 384-361.
[9] Wen-Chung Kuo, Yan-Hung Lin, “On the Security of Reversible Data Hiding Based-on Histogram Shift”, ICICIC 2008, ISSN/ISBN 9780-769531618 (2008) pp. 174-177.
USC-SIPI Image Database, “http://sipi.usc.edu/services/database/Database.html”.