Hong La Viet

Main Article Content

Abstract

Chi Lan Hoàng thảo (Dendrobium) là một chi lớn của họ Phong lan. Trong nghiên cứu này, nguồn mẫu Dendrobium được phân loại bằng phương pháp DNA barcoding thông qua 4 chỉ thị phân tử gồm rbcL, matK, trnL ITS. Sau đó, quy trình nhân giống in vitro loài này đã được xây dựng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mẫu nghiên cứu là Dendrobium transparens Wall. ex Lindl. Môi trường nuôi cấy MS+30 g/l saccharose+8 g/l agar có bổ sung kinetin 0,3 hoặc 0,5 mg/l là thích hợp để nhân nhanh protocorm. Môi trường MS+30 g/l saccharose+8 g/l agar có bổ sung 10% nước dừa là thích hợp nhất để phát sinh chồi in vitro từ protocorm. Môi trường MS+30 g/l saccharose+8 g/l agar có bổ sung 0,5 mg/l kinetin là thích hợp nhất để nhân nhanh chồi in vitro với hệ số nhân 6,33. Môi trường MS+30 g/l saccharose+8 g/l agar có bổ sung 0,3 mg/l IAA là môi trường tạo rễ tốt nhất (số rễ/chồi 4,80; chiều dài rễ: 2,07 cm). Cây in vitro hoàn chỉnh được rèn luyện trên giá thể xơ dừa, sau 4 tuần theo dõi, cây đã hình thành rễ mới và chồi mới, tỷ lệ sống
đạt 85%.