Cam Nguyen

Main Article Content

Abstract

Trong nghiên cứu này, các chất hữu cơ và amoni trong nước thải nhà máy sữa Bình Định được xử lý bằng phương pháp lọc sinh học hiếu khí kết hợp với thảm thực vật. Mục đích của sự kết hợp này là nhằm giảm chi phí cấp khí oxi cho thiết bị lọc sinh học và giảm bớt diện tích đất sử dụng so với chỉ sử dụng pháp lọc sinh học hiếu khí hoặc phương pháp thảm thực vật riêng lẻ. Kết quả xử lý nước thải chế biến sữa cho thấy, hiệu quả khử COD khi sử dụng phương pháp sinh học hiếu khí kết hợp với thảm thực vật đạt 90% sau 37 giờ xử lý, kết quả này là cao hơn so với khi chỉ xử lý bằng thực vật. Các chỉ tiêu COD, NH4+ của nước sau xử lý đạt QCVN 40-2011/BTNMT về nước thải công nghiệp loại A.