Bui Minh Hong, Quyen Thi Sen

Main Article Content

Abstract

A total of 134 species, 107 genera, and 13 families of moths in Tam Dao National Park, Vinh Phuc province were surveyed. The Noctuidae family had the highest number of species and genera with 30 genera and 40 species; the families of Eupterotidae and Thyrididae had the lowest number of genera and species with one genus and one species. Genera and species of moths in Tam Dao National Park were different by survey routes and seasons. The Rung Rinh route had the highest number of genera and species (107 genera and 134 species) and the Doi Thong route had the lowest number of genera and species (93 genera and 118 species). The genera of Euhdocima, Theretra, Acosmeryx, and Thyas had a high number of species commonly located at the sample collection sites. The genera of Lixa, Xerodes, Lopharthrum, and Marathyssa had a small number of rare species. The species number of moths was 134 in the rainy season and 132 in the dry season.


Keywords


Diversity, moths, species composition, Tam Dao National Park, Vinh Phuc


References


[1] Vũ Văn Liên. Một số ghi nhận về họ ngài hoàng đế (Lepidoptera: Saturniidae) ở Việt Nam. Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ ba. Nhà xuất bản Nông nghiệp (2009), tr 188-193.
[2] Bùi Minh Hồng, Phan Hồng Nhung. Nghiên cứu thành phần và số lượng cá thể của các loài bướm đêm thuộc họ Sphingidae (Lepidoptera) ở Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn. Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, (2015), tr. 568 – 572.
[3] Bùi Minh Hồng, Trần Đình Chiến. Nghiên cứu đa dạng các loài bướm đêm thuộc họ Saturniidae ở Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn. Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, (2016), tr. 359 – 365.
[4] Trần Thiếu Dư. Kết quả điều tra một số họ Ngài (Heterocera, Lepidoptera) dọc đường Hồ Chí Minh đoạn Bắc Trung Bộ. Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ ba. Nhà xuất bản Nông nghiệp (2009), tr 73-82.
[5] Nguyễn Thị Thu Cúc, Võ Thị Thu. Nghiên cứu thành phần sâu róm (Lepidoptera: Lymantridae) trên cây ăn quả và hoa cảnh ở Đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị Côn trùng học Toàn quốc lần thứ 7, (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp,
tr. 441-448.
[6] Inoue H. R. D. Kennet and Kitching I .J. Moths of Thailand, Volume Two – Sphingidae. Chok Chai Press, Bangkok. (1997) 149 pp.
[7] Park, Kyu- Tek, Yang- Seop Bae, Nguyen Nhu Cuong, Pham Van Nah, Pham Thi Vuong. Moths of North Viet Nam. Center for Insect Systematicics, Korea, (2007), 342 pp.
[8] Trần Thiếu Dư. Khóa định loại các giống và một số nhận xét về họ ngài tằm trời Saturniidae (Lepidoptera) ở Việt Nam. Báo cáo Hội nghị Côn trùng học Toàn quốc lần thứ 7, (2011). Nhà xuất bản Nông nghiệp, tr 56-66.
[9] Http:// Butterflies and Moths of the World website: Butterflies and Moths of the World Generic Names and their Type-species. The Trustees of the Natural History Museum, London.