PHẠM GIA, Cường. Thực trạng mạng lưới xã hội trong khám chữa bệnh của người trong độ tuổi lao động ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, [S.l.], v. 33, n. 1, mar. 2017. ISSN 2588-1116. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/PaM/article/view/4045>. Date accessed: 18 apr. 2024. doi: https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4045.