KHÁNH, Nguyễn Văn. Triển khai Quyết định 79/2005/QĐ-TTg trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc: Hiệu quả thực hiện và vấn đề. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, [S.l.], v. 32, n. 3, dec. 2016. ISSN 2588-1116. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/PaM/article/view/4050>. Date accessed: 30 sep. 2023.