Nguyễn Văn Khánh

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Trong những năm qua, Tây Bắc là một trong những địa bàn chiến lược được Nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư với nhiều chương trình, dự án trong nước và quốc tế nhằm phát huy các tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo nhịp độ phát triển của vùng đạt mức bình quân chung của cả nước. Bên cạnh việc khai thác, đầu tư và cải thiện về cơ sở hạ tầng, các chính sách phát triển bền vững vùng Tây Bắc còn đề cập tới nhiệm vụ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng và giữ vững ổn định chính trị, đặc biệt là khu vực biên giới. Căn cứ các chỉ tiêu phát triển bền vững đến năm 2004 của vùng Tây Bắc và nhu cầu phát triển vùng và liên vùng quốc gia, ngày 01 tháng 7 năm 2004, Bộ chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37 – NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy nhịp độ phát triển của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn nhịp độ phát triển chung của cả nước.


Để cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 37, ngày 15 tháng 4 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 79 - Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37 – NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010. Đây là văn bản được ban hành kịp thời, xác định nhiệm vụ của từng Bộ, các Sở ban ngành địa phương liên quan trong việc tích cực thực hiện các chiến lược phát triển vùng Tây Bắc trong giai đoạn 2005-2010. Dựa trên kết quả phân tích các văn bản báo cáo và kết quả điều tra khảo sát thực tiễn, bài viết tập trung làm rõ căn cứ đánh giá, khung phân tích và kết quả đánh giá hiệu quả tác động của Quyết định 79 đối với vùng Tây Bắc. Từ đó, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Quyết định quan trọng này của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.