Khánh, N. (2016). Triển khai Quyết định 79/2005/QĐ-TTg trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc: Hiệu quả thực hiện và vấn đề. VNU Journal Of Science: Policy And Management Studies, 32(3). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/PaM/article/view/4050