QUYẾT, Phạm Văn; THÀNH, Phạm Quốc. Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá năng lực hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, [S.l.], v. 32, n. 3, dec. 2016. ISSN 2588-1116. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/PaM/article/view/4051>. Date accessed: 20 mar. 2023.