Phạm Văn Quyết, Phạm Quốc Thành

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hướng đến làm rõ các chiều cạnh nội dung khái niệm năng lực hệ thống chính trị cấp cơ sở. Đó là khả năng thực tế và tiềm ẩn của hệ thống để hoàn thành chức năng nhiệm vụ của hệ thống như một chỉnh thể và của các tổ chức cấu thành gồm: Đảng Cộng sản, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở. Nghiên cứu đã phân tích và đi đến kết luận về nội dung đánh giá năng lực của hệ  thống chính trị cơ sở; đó chính là việc xem xét mức độ hoàn thành chức năng nhiệm vụ của hệ thống và của các tổ chức thành viên. Từ việc xác định chức năng nhiệm vụ của tổ chức chính trị cơ sở trong các văn bản nghị quyết của Đảng và trong các nghiên cứu đã có của nhiều tác giả, bài viêt đã đề xuất hệ tiêu chí đánh giá năng lực của hệ thống chính trị cơ sở. Hệ tiêu chí đó gồm: Các tiêu chí thể hiện năng lực của hệ thống chính trị cơ sở như chỉnh thể và các tiêu chí thể hiện năng lực của Đảng bộ/Chi bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp cơ sở như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên.