Quyết, P., & Thành, P. (2016). Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá năng lực hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay. VNU Journal Of Science: Policy And Management Studies, 32(3). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/PaM/article/view/4051