LUÂN, Trịnh Duy. Chính sách chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, [S.l.], v. 32, n. 4, dec. 2016. ISSN 2588-1116. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/PaM/article/view/4058>. Date accessed: 27 mar. 2023.