Trịnh Duy Luân

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Bài viết phân tích hệ thống các chính sách chăm sóc người cao tuổi (NCT) ở Việt Nam hiện nay trên các chiều cạnh: tính hệ thống và mức độ đầy đủ của các chính sách, sự đáp ứng các quyền được ghi trong Luật Người cao tuổi (2009) của Việt Nam và các nhu cầu vật chất tinh tối thiểu của NCT; các quan hệ xã hội và mạng lưới xã hội của NCT. Phân tích cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong hệ thống chính sách chăm sóc NCT hiện nay ở nước ta. Từ đó đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện các chính sách chăm sóc NCT ở nước ta trong thời gian tới nhưng: nâng cao tính hệ thống, độ bao phủ các đối tượng NCT, tích hợp chính sách, nâng cao vai trò của các chủ thể chăm sóc ngoài nhà nước, và tầm nhìn dài hạn cho các chính sách chăm sóc NCT thời gian tới.