TRẦN VĂN, Hải. Những rào cản trong chính sách bảo hộ quyền tác giả đối với truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, [S.l.], v. 33, n. 4, oct. 2017. ISSN 2588-1116. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/PaM/article/view/4111>. Date accessed: 01 apr. 2023. doi: https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4111.