Hải Trần Văn

Main Article Content

Abstract

Sự ra đời của internet đã tác động không nhỏ đến lĩnh vực quyền tác giả, internet có thể giúp tác giả đưa tác phẩm của mình tới công chúng một cách thuận tiện, nhanh chóng. Nhưng internet cũng cho phép các hành vi sao chép trái phép tác phẩm, gây phương hại đến quyền tài sản của chủ sở hữu tác phẩm.


Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, việc nhanh chóng chia sẻ kết quả nghiên cứu là cần thiết, nó giúp ích cho sự phát triển của khoa học và công nghệ, từ đó hình thành nhu cầu “truy cập mở” (Open Access). Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc nhanh chóng đưa tri thức khoa học và công nghệ vào trường học là việc làm cấp bách, từ đó hình thành nhu cầu về “tài nguyên giáo dục mở” (Open Educational Resources). Truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở không thể tách rời công cụ truy cập là internet, nhưng như đã nêu có những mâu thuẫn trong việc bảo hộ quyền tác giả và sự phát triển của internet.


Bài viết phân tích những rào cản trong quy định về bảo hộ quyền tác giả đối với truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở.