HOÀNG, Yến. Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, [S.l.], v. 33, n. 3, sep. 2017. ISSN 2588-1116. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/PaM/article/view/4122>. Date accessed: 04 dec. 2023. doi: https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4122.