Yến Hoàng

Main Article Content

Abstract

Bài viết này bước đầu đưa ra các cơ sở lý luận dựa trên đặc điểm và các yêu cầu của chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa, từ đó xây dựng hệ tiêu chí đánh giá loại chính sách này. Hệ tiêu chí này có thể được sử dụng để tiến hành đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa, vận dụng vào đánh giá chính sách ở Việt Nam và đưa ra các gợi ý hoàn thiện chính sách.