NGUYỄN, Anh Thị Phương. Tri thức dân gian về ẩm thực của người Việt đồng bằng Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ.. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, [S.l.], v. 31, n. 2, june 2015. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/221>. Date accessed: 02 dec. 2022.