Anh Thị Phương Nguyễn

Main Article Content

Abstract

Ăn uống là một trong  những nhu cầu quan trong bậc nhất  của con người  nhằm đảm bảo sự sống. Chính vì vậy thông qua ăn uống ông cha ta đã gửi gắm, ẩn dụ nhiều tri thức dân gian vào kho tàng ca dao, tục ngữ. Với ý nghĩa đó trong bài viết này, tác giả đã dùng phương pháp phân tích định lượng như một giải pháp hữu hiệu để lượng hóa các thông tin định tính với các mặt thể hiện như: kinh nghiệm ẩm thực, đặc sản ẩm thực, ẩm thực với chăm sóc sức khỏe, ẩm thực với mối quan hệ gia đình - xã hội và bồi dưỡng luân thường đạo lý,… để làm rõ thêm đặc trưng văn hóa trong ăn uống của người Việt đồng bằng Bắc Bộ qua một hướng tiếp cận mới là Khu vực học - đặt đối tượng nghiên cứu vốn rất quen thuộc theo một định dạng phi truyền thống - Không gian văn hoá với tổng hòa các mối quan hệ (con người với tự nhiên và con người với những tác động đa chiều khác). 

Từ khóa: Tri thức dân gian, ẩm thực, người Việt đồng bằng Bắc Bộ, ca dao, tục ngữ.