Nguyễn, A. (2015). Tri thức dân gian về ẩm thực của người Việt đồng bằng Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ.. VNU Journal Of Science: Social Sciences And Humanities, 31(2). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/221