NGUYEN, Khanh Ngoc; NGUYEN, Anh Hong. Xây dựng mô hình sinh kế bền vững ở khu dự trữ sinh quyển thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu (trường hợp nghiên cứu ở khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An). VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, [S.l.], v. 32, n. 1S, dec. 2016. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4448>. Date accessed: 29 mar. 2023.