Khanh Ngoc Nguyen, Anh Hong Nguyen

Main Article Content

Abstract

Dân cư sống trong các khu dự trữ sinh quyển là hệ quả lịch sử, vì thế, xây dựng mô hình sinh kế bền vững cho dân cư ở các khu dự trữ sinh quyển là cấp thiết trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu và phát triển KT-XH hiện nay ở Việt Nam. Nguyên lý hài hòa là phát triển nguồn vốn tài nguyên đa dạng sinh học để bảo tồn và sử dụng vốn gia tăng tài nguyên ĐDSH để xây dựng sinh kế bền vững. Từ đó, mô hình sinh kế bền vững ở khu dự trữ sinh quyển  Cù Lao Chàm – Hội An được xác định là: “rừng đa tầng, biển đa dạng – đất, ruộng đa canh – nhà đa giàn”.