Nguyen, K., & Nguyen, A. (2016). Xây dựng mô hình sinh kế bền vững ở khu dự trữ sinh quyển thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu (trường hợp nghiên cứu ở khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An). VNU Journal Of Science: Social Sciences And Humanities, 32(1S). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/view/4448