Dang Thi Huong

Main Article Content

Abstract

This paper investigates the determinants of managerial skill spillover from FDI enterprise to SMEs Vietnam. By using expert interviewing method and survey, the paper initially identifies and evaluates factors affecting the transfer of managerial skills from FDI enterprises to SEMs in Vietnam. These factors include: Attitude and willingness to receive the spillover; Managerial capacity; Spillover channels and environment supporting spillover. Based on the results, the paper proposes some suggestions to promote the transfer of managerial skills from FDI enterprises into SMEs in Vietnam.

Keywords: chuyển giao, kỹ năng quản trị, doanh nghiệp FDI

References

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2013. Kỷ yếu Hội nghị 25 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Hà Nội
2. Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ KH-ĐT, 2014. Một số nghiên cứu về chuyển giao công nghệ qua FDI. Hà Nội.
3. Phan Xuân Dũng, 2004. Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp. Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
4. Bùi Văn Hùng, 2013. Chuyển giao công nghệ thông qua các dự án FDI và những vấn đề đặt ra. Tạp chí KH-CN Việt Nam, số 15 – năm 2013.

5. Trần Lan Hương & Trần Tuấn Linh, 2012. Chính sách thúc đẩy xuất khẩu của Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và phát triển, số đặc biệt, 9/2012.
6. Nguyễn Thị Hường, 2002. Quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI, nhà xuất bản Thống kê.
7. Phùng Xuân Nhạ, 2010. Điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhà xuất bản ĐHQGHN.
8. Trịnh Minh Tâm, 2016. Nghiên cứu tác động của FDI tới đổi mới công nghệ ở Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Kinh tế quốc dân.
9. Karpaty & Lundberg, 2004. Foreign direct investment and productivity spillovers in Swedish manufacturing. Working paper No.2, Orebro, University, Orebro.
10. Kuemmerle, 1999. The drivers of foreign direct investment into research and development: An empirical investment. Journal of International Business Strategy, 30, 1-24.
11. Nguyễn & Anwar, 2011. Foreign direct investment and trade: The case of Vietnam. Research in International Business and Finance, 25, 39-52.