Nguyen Thi Vinh Ha, Luong Thi Yen

Main Article Content

Abstract

The paper presents economic value of environmental benefit thanks to cleaner production, via the reduction of cost of illness when fuel for production changed from coal to gas in Bat Trang ceramic village, Hanoi in 2008-2018. The results show that the saved cost is 40 billion dongs per year. On individual level, the average gain is 3.5 million dongs/year. This savings is enough for building new ovens in 3 years. In addition, the producers get higher profit due to fuel savings and better product quality and higher production volume. This is a good evidence that cleaner production brings both economic and social gains.

Keywords: chi phí sức khoẻ, làng gốm Bát Tràng

References

[1] Nguyễn Văn Hiến, “Phát triển làng nghề theo hướng bền vững ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới”, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 4 (2012), 39-41.
[2] Minh Phú, “Bát Tràng có 1.150 lò nung gốm”, Báo mới.com (ngày 9/4/2018).
[3] Nguyễn Văn Hợi, “Báo cáo về thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo môi trường tại làng nghề truyền thống xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm”, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, 2017.
[4] Trương Quang Hải, Ngô Trà Mai, Nguyễn Hồng Trang, “Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất gốm sứ đến môi trường làng nghề”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XX. S6 4PT (2004), 34-43.
[5] Vũ Hoàng Hoa, Phan Văn Yên, “Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm tại các làng nghề mây tre đan tỉnh Hà Tây”, Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 22 (2008), 33–40.
[6] Đề tài KC.08.09, “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng các chính sách và biện pháp giải quyết vấn đề môi trường ở các làng nghề Việt Nam”, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2003.
[7] Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm (2017). “Báo cáo hiện trạng môi trường và sức khỏe xã
Bát Tràng”.
[8] Barbosa, J. P., Ferreira-Magaslhães, M., Sá-Sousa, A., Azevedo, L. F., & Fonseca, J. A., “Cost of asthma in Portuguese adults: A population-based, cost-of-illness study”, Revista Portuguesa de Pneumologia (English Edition), (xx) (2017), http://doi.org/10.1016/j.rppnen.2017.07.003.
[9] Jo, C., “Cost-of-illness studies: concepts, scopes, and methods”, Clinical and Molecular Hepatology, 20 (2014), 327, http://doi.org/10.3350/cmh.2014.20.4.327
[10] Schelling, T.C., “The Life You Save May Be Your Own”, in Chase, S.B., ed., Problems in Public Expenditure Analysis (1968), Washington, D.C.: The Brookings Institution.
[11] Dagenais, S., Caro, J., & Haldeman, S., “A systematic review of low back pain cost of illness studies in the United States and internationally”, Spine Journal, 8 (2008), 8-20, http://doi.org/10.1016/j.spinee.2007.10.005
[12] Hodgson, T. a, & Meiners, M. R., “Cost-of-illness methodology: a guide to current practices and procedures”, The Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society, 60 (1982), 429-462, http://doi.org/10.2307/3349801
[13] Tu, H. A. T., Woerdenbag, H. J., Riewpaiboon, A., Kane, S., Le, D. M., Postma, M. J., & Li, S. C., “Cost of Illness of Chronic Hepatitis B Infection in Vietnam”. Value in Health Regional Issues, 1 (2012), 23-28, http://doi.org/10.1016/j.vhri.2012.03.008
[14] Tarricone R., “Cost-of-illness analysis: what room in health economics?”, Health Policy, 77 (2006), pp. 51-63.
[15] Angelis, A., Tordrup, D., & Kanavos, P., “Socio-economic burden of rare diseases: A systematic review of cost of illness evidence”, Health Policy, 119(2015), 964-979, http://doi.org/10.1016/j.healthpol.2014.12.016.
[16] Malzberg, B., “Mental Illness and the Economic Value of Man”. Mental Hygiene 34 (1950),
582-591.
[17] Rice, Dorothy P., “Estimating the cost of illness”, American Journal of Public Health and the Nations Health, 57 (1967), 3, 424-440.
[18] World Health Organization, “WHO guide to identifying the economic consequences of disease and injury”, 2009.
[19] Larg, A., & Moss, J. R., “Cost-of-illness studies: A guide to critical evaluation”. PharmacoEconomics, 29 (2011), 653-671, http://doi.org/10.2165/11588380-000000000-00000
[20] Mishan, E.J., “Evaluation of Life and Limb: A Theoretical Approach”. Journal of Political Economy, 79 (1971), 687-705.
[21] Phạm Đình, “Bát Tràng phấn đấu chuyển đổi hoàn toàn lò nung bằng than sang lò gas”, Báo cáo Tổng cục Môi trường, 2011.
[22] Phạm Thu Hằng, “Người dân Bát Tràng với việc phát huy giá trị di sản văn hóa làng nghề”, Tạp chí Di sản văn hóa phi vật thể, 56 (2016), 73-76.
[23] Accordini, S., Corsico, A. G., Braggion, M., Gerbase, M. W., Gislason, D., Gulsvik, A., De Marco, R., “The Cost of Persistent Asthma in Europe: An International Population-Based Study in Adults”, International Archives of Allergy and Immunology, 160 (2013), 93-101, http://doi.org/10.1159/000338998.