Nguyễn Văn Lợi

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Bài báo trình bày đề xuất phương pháp luận phân cấp nguy cơ sự cố liên quan tới mưa lũ của các hồ chứa vừa và nhỏ ở tỉnh Nghệ An. Tỷ số giữa dung tích hồ chứa (V) và diện tích lưu vực (Flv) (KV = V/Flv), tỷ số giữa diện tích hồ chứa mặt nước (S) và diện tích lưu vực (Flv) (KS = S/Flv) và tỷ số giữa lưu lượng lũ Q là tỷ số giữa lượng mưa 1h max tần suất P=1% và chiều rộng B của đập tràn (KQ = Q/B). Nguy cơ sự cố được chia thành 5 cấp độ: rất cao, cao, tương đối cao, trung bình và thấp, tương ứng KV là <0,2; 0.2¸0.4; 0.4¸0.6; 0.6¸0.8 và> 0.8; KS là <0,02; 0.02¸0.04; 0.04¸0.06; 0.06¸0.08 và> 0,08; và KQ là> 12; 12¸6; 6¸4; 4¸2 và <2. Các kết quả phân loại nguy cơ sự cố đã được so sánh với các hồ chứa trong thực tế đã xảy ra sự cố  và nó đã cho thấy có sự tương quan chặt chẽ. Các kết quả phân loại đã cho thấy trong số 39 hồ chứa vừa có nguy cơ sự cố rất cao là 7 hồ chứa (18%); nguy cơ sự cố cao có 17 hồ chứa (44%) và nguy cơ sự cố tương đối là được 11 hồ chứa (28%); có 35 hồ chứa (90%) có nguy cơ sự cố là từ tương đối cao đến rất cao, và trong số 70 hồ chứa nhỏ có nguy cơ sự cố rất cao là 20 hồ (29%); nguy cơ sự cố cao là 23 hồ (33%) và nguy cơ sự cố tương đối cao là 18 hồ chứa (26%); có 61 hồ chứa (70%) có nguy cơ sự cố từ tương đối cao đến rất cao. Với tỷ lệ trung bình 85% nguy cơ sự cố từ tương đối cao đến rất cao, thì tương ứng có 532 hồ chứa sẽ có nguy cơ sự cố từ tương đối cao đến rất cao trong tổng số 626 hồ chứa nước tại tỉnh Nghệ An.

Từ khóa: Phương pháp luận, nguy cơ sự cố, tỷ số giữa dung tích, tỷ số giữa diện tích, tỷ số giữa lưu lượng.

References

[1] Tổng Cục Thủy lợi, 2011. Báo cáo sơ kết thực hiện chương trình đảm bảo an toàn hồ chứa.
[2] Nguyễn Chiến, 2013: An toàn của các hồ, đập trong điều kiện mưa lũ lớn. Báo cáo tổng kết Đề tài. Viện Quy hoạch Thủy lợi Việt Nam.
[3] QCVN 04-05:2012/BNNPTNT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế
[4] Vũ Đình Hùng, 2007: Tràn xả lũ và vấn đề an toàn đập ở nước ta. Báo cáo trình bày tại hội thảo khoa học tại Đại học Cần Thơ năm 2007.
[5] Nghị định số 72/2007/NĐ-CP, ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập.
[6] Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Số liệu khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An thời kỳ 1956-2012.
[7] Nguyễn Văn Lợi, 2014. Mô hình đánh giá lũ kiểm tra và yêu cầu xả lũ hồ chứa nước khe Nu - Nghi Lộc - Nghệ An, Tạp chí Khoa học và công nghệ Thủy lợi số 23 ISSN: 1859-4255, tháng 10/2014, trang 82-91
[8] Vietnam World Bank, 2012. Implementation Status Results Report (report number ISR9339) on Water Resources Assistance Project (Project No. 065898).