Trần Văn Thụy, Đoàn Hoàng Giang, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Minh Quốc

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Các quần xã thực vật tự nhiên ở vùng Mã Đà phân hóa thành hai quần hệ nguyên sinh khí hậu hay khí hậu thổ nhưỡng. Đây chính là các trạng thái cao đỉnh của loạt diễn thế thứ sinh đang tồn tại thực tế ở các giai đoạn khác nhau. Loạt diễn thế thứ sinh của hệ sinh thái rừng rậm thường xanh nhiệt đới gió mùa trên đât đất Feralit vùng đồi thoát nước được xác nhận bởi 5 chuỗi diễn thế với 11 trạng thái (11 pha diễn thế). Loạt diễn thế thứ sinh thuộc rừng rậm thường xanh nhiệt đới gió mùa cây lá rộng trên đất chậm thoát nước và vùng trũng ven suối, đầm lầy chỉ bao gồm 1 chuỗi diễn thế suy thoái nhân tác, phục hồi tự nhiên và phục hồi nhân tạo. Về nguyên tắc, tất cả các quần xã thứ sinh của loạt diễn thế vẫn đang chịu sự dẫn dắt của của kiểu nguyên vốn có và phục hồi trở lại trạng thái này. Tuy nhiên tốc độ phục hồi, cường độ phục hồi phụ thuộc rất nhiều vào tác động của con người, vào trạng thái của đất và các nhân tố sinh thái của sinh cảnh.

Từ khóa: Diễn thế, thảm thực vật, rừng nhiệt đới, Mã Đà, Đồng Nai.  

References

[1] Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, Báo cáo tổng kết công tác quy hoạch, tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng, 1997.
[2] Rollet B., L'architecture des forêts denses humides sempervirentes de plaine. Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-sur-Marne, France, 1974.
[3] Oldeman R.A.A., L'architecture de la forêt guyanaise. Mém 73 ORSTOM, 1974
[4] Tansley A.G., The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology 16/3 (1935), 284.
[5] Schmid M., Végétation du Viet-Nam: le massif sud-annamitique et les régions limitrophes, 1974.
[6] Thái Văn Trừng, Thảm thực vật rừng Việt Nam, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, 1978.
[7] Tuxen R., Die heutige potentielle naturliche vegetation als gegenstand der vegetationskartierung, Angewandte Pflanzensoziologie (Stolzenau) 13 (1956), 4.