Duong Thi Thanh Xuyen, Tran Nghi, Do Thi Ngoc Thuy, Nguyen Dinh Thai

Main Article Content

Abstract

The cost benefit analysis (CBA) is a method of identifying and comparing the costs
and benefits of a program, policy, or project to evaluate whether the project results in increases or
decreases economic welfare of society. This article maily reviews extended CBA. If the NPA is
negative, it should not be implemented from social point of view as it would bring environmental
damage and human health costs more than the economic benefits of the project.
86 D.T.T. Xuyến và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 33, Số 3 (2017) 79-86
The coastal resources of Binh Thuan Province are divided into five main groups, of which four
are: (1) Titan mineral resources; (2) tourism resources; (3) fishery resources; (4) Energy resources and
(5) Sub-categories include resources such as forest resources, land resources and water resources. In
order to evaluate the value of specific resources in Binh Thuan's coastal zone, it is possible to select
three types of resources to calculate the cost of benefits in the exploitation process for socio-economic
development, namely tourism resource exploitation, mineral resources exploitation and exploitation of
aquatic resources. The results show that the exploitation of tourism and fisheries resources has potisive
NPV value, while the exploitation of mineral resources has negative NPV because the costs of damage
to society is higher than the economic benefits from selling the minerals.
Keywords


Cost benefit analysis, natural resources, coastal zone, Binh Thuan Province


References


[1] Công ty cổ phần Vinpearlland, 2017. Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án điều chỉnh, mở rộng khu công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearlland
[2] Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Sài Gòn, (2015), Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy tuyển tinh quặng Titan-Zircon Long Sơn, địa điểm Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
[3] Campbell, H., and Brown Benefit-Cost Analysis: Financial and Economic Appraisal Using Spreadsheets, Cambridge, (2003).
[4] Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách, Dự báo kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020, (2016).
[5] UBND tỉnh Bình Thuận, Tình hình kinh tế - xã hội 05 năm 2011 – 2015, (2015).
[6] Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Đánh giá tiềm năng phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2010, (1996).
[7] Sở Kế hoạch & Đầu tư, Báo cáo môi trường chiến lược Dự án Quy hoạch phát triển KT - XH tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, (2009)
[8] Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, Báo cáo kết quả điều tra chi tiêu khách du lịch năm 2013, (2013).
[9] Đinh Đức Trường, Lê Hà Thanh, Lượng giá tài nguyên và môi trường từ lý thuyết đến ứng dụng tại Việt Nam, NXB Giao thông vận tải (2013).
[10] Công ty cổ phần khoáng sản Thanh Tâm, (2016), Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác Titan sa khoáng khu vực thông Đồng Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
[11] Công ty cổ phần khoáng sản Thanh Tâm, (2016), Thuyết minh dự án dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác Titan sa khoáng khu vực thông Đồng Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
[12] Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Yên, Báo cáo hiện trạng và quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản mặn lợ 5 xã ven biển huyện Tiên Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (2015).

Keywords: Cost benefit analysis, natural resources, coastal zone, Binh Thuan Province

References

[1] Công ty cổ phần Vinpearlland, 2017. Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án điều chỉnh, mở rộng khu công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearlland
[2] Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Sài Gòn, (2015), Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy tuyển tinh quặng Titan-Zircon Long Sơn, địa điểm Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
[3] Campbell, H., and Brown Benefit-Cost Analysis: Financial and Economic Appraisal Using Spreadsheets, Cambridge, (2003).
[4] Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách, Dự báo kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020, (2016).
[5] UBND tỉnh Bình Thuận, Tình hình kinh tế - xã hội 05 năm 2011 – 2015, (2015).
[6] Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Đánh giá tiềm năng phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2010, (1996).
[7] Sở Kế hoạch & Đầu tư, Báo cáo môi trường chiến lược Dự án Quy hoạch phát triển KT - XH tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, (2009)
[8] Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, Báo cáo kết quả điều tra chi tiêu khách du lịch năm 2013, (2013).
[9] Đinh Đức Trường, Lê Hà Thanh, Lượng giá tài nguyên và môi trường từ lý thuyết đến ứng dụng tại Việt Nam, NXB Giao thông vận tải (2013).
[10] Công ty cổ phần khoáng sản Thanh Tâm, (2016), Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác Titan sa khoáng khu vực thông Đồng Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
[11] Công ty cổ phần khoáng sản Thanh Tâm, (2016), Thuyết minh dự án dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác Titan sa khoáng khu vực thông Đồng Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
[12] Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Yên, Báo cáo hiện trạng và quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản mặn lợ 5 xã ven biển huyện Tiên Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (2015).