Dang Hoai Nhon, Le Hoang Giao

Main Article Content

Abstract

Water and surface sediment features of the Ha Long Bay play important role in the
aquatic life and sustainability of ecosystems. Water in the Ha Long Bay is measured in both dry and
rainy seasons with temperature, salinity, turbidity, DO, TSS, pH. Surface sediment is measured pH,
Eh, particles size, minerals. The quality water of the bay is generally within the Vietnamese Standard
for aquaculture. The type surface sediments distribute from sand to silt, in which the silt occupies a
large area in the Ha Long Bay. The values of pH and Eh in surface sediment show that sedimentary
environments light alkaline – reduced. The high content of minerals in surface sediment is quartz,
kaolinite, illite, calcite, and goethite. The water in the bay is impacted from mainland by showing the
change of salinity, turbidity, TSS.
Keywords


Coastal water, sediment, minerals, Ha Long Bay


 References


[1] Đặng Hoài Nhơn, Tốc độ lắng đọng và nguồn cung cấp vật liệu trầm tích vịnh Hạ Long trong 150 năm qua, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: các Khoa học Trái Đất và Môi trường 32 (2016) 46.
[2] Phạm Văn Lượng, Xu hướng biến động một số thông số thuỷ hoá cơ bản trong nước biển ven bờ phía bắc Việt Nam (từ Quảng Ninh đến Nghệ An), Tuyển tập Tài nguyên và môi trường biển XV (2010) 63.
[3] Cao Thi Thu Trang, Pollutants prensent in water of Ha Long bay, Marine resources and environment XI (2004) 143.
[4] Cao Thị Thu Trang, Vũ Thị Lựu, Biến động nồng độ các chất dinh dưỡng trong nước biển ven bờ miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1999-2008, Tuyển tập Tài nguyên và môi trường biển XVI (2010) 18.
[5] Nguyễn Thị Thế Nguyên, Một số vấn đề chất lượng nước vịnh Hạ Long, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường 42 (2013) 40.
[6] Đặng Hoài Nhơn, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Mai Lựu, Kim loại nặng trong trầm tích tầng mặt ven bờ Cát Bà - Hạ Long, Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển 9 (2009) 125.
[7] Hong S.H., et al., Persistent organochlorine residues in estuarine and marine sediments from Ha Long Bay, Hai Phong Bay, and Ba Lat Estuary, Vietnam, Chemosphere 72 (2008) 1193.
[8] Dương Thanh Nghị, Đánh giá khả năng tích tụ sinh học chất ô nhiễm hữu cơ bền PCBs và PAHs vùng vịnh Hạ Long, Tuyển Tập kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển V (2011) 75.
[9] Dang Hoai Nhon, Accumulation of persitent organic pollutants in sediment on tidal flats in the North of Vietnam, VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences 30 (2014) 13.
[10] Do Cong Thung, Le Thi Thuy, Status of the Ha Long heritage biodiversity, The National Conferrence on Marine Biology and Sustainable Development (2011).
[11] Folk R.L. and Ward W.C., Brazos River Bar, A study in the significance of grain size parameters, Journal of Sedimentary Petrology 27 (1957) 3.
[12] Wentworth C.K., A scale of grade and class terms for clastic sediments, Journal of Geology 30 (1922) 377.
[13] Bộ Tài nguyên và Môi trường, QCVN 10-MT:2015 /BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển (2015).

Keywords: Coastal water, sediment, minerals, Ha Long Bay

References

[1] Đặng Hoài Nhơn, Tốc độ lắng đọng và nguồn cung cấp vật liệu trầm tích vịnh Hạ Long trong 150 năm qua, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: các Khoa học Trái Đất và Môi trường 32 (2016) 46.
[2] Phạm Văn Lượng, Xu hướng biến động một số thông số thuỷ hoá cơ bản trong nước biển ven bờ phía bắc Việt Nam (từ Quảng Ninh đến Nghệ An), Tuyển tập Tài nguyên và môi trường biển XV (2010) 63.
[3] Cao Thi Thu Trang, Pollutants prensent in water of Ha Long bay, Marine resources and environment XI (2004) 143.
[4] Cao Thị Thu Trang, Vũ Thị Lựu, Biến động nồng độ các chất dinh dưỡng trong nước biển ven bờ miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1999-2008, Tuyển tập Tài nguyên và môi trường biển XVI (2010) 18.
[5] Nguyễn Thị Thế Nguyên, Một số vấn đề chất lượng nước vịnh Hạ Long, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường 42 (2013) 40.
[6] Đặng Hoài Nhơn, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Mai Lựu, Kim loại nặng trong trầm tích tầng mặt ven bờ Cát Bà - Hạ Long, Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển 9 (2009) 125.
[7] Hong S.H., et al., Persistent organochlorine residues in estuarine and marine sediments from Ha Long Bay, Hai Phong Bay, and Ba Lat Estuary, Vietnam, Chemosphere 72 (2008) 1193.
[8] Dương Thanh Nghị, Đánh giá khả năng tích tụ sinh học chất ô nhiễm hữu cơ bền PCBs và PAHs vùng vịnh Hạ Long, Tuyển Tập kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển V (2011) 75.
[9] Dang Hoai Nhon, Accumulation of persitent organic pollutants in sediment on tidal flats in the North of Vietnam, VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences 30 (2014) 13.
[10] Do Cong Thung, Le Thi Thuy, Status of the Ha Long heritage biodiversity, The National Conferrence on Marine Biology and Sustainable Development (2011).
[11] Folk R.L. and Ward W.C., Brazos River Bar, A study in the significance of grain size parameters, Journal of Sedimentary Petrology 27 (1957) 3.
[12] Wentworth C.K., A scale of grade and class terms for clastic sediments, Journal of Geology 30 (1922) 377.
[13] Bộ Tài nguyên và Môi trường, QCVN 10-MT:2015 /BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển (2015).