Nguyen Ngan Ha

Main Article Content

Abstract

Our preliminary study on plant diversity in Phia Oac - Phia Den Nature Reserve identified 1199 species, belonging to 611 genera, 177 families and five phylums. Among them, Magnoliophyta is the most species phylum with 939 species (accounting for 78.31% of the total species), belonging to 520 genera (85.11% ), and 144 families (81.36%). Nine dominant families contain 371 species (30.94%), belonging to 167 genera (27.33%). The main life form of plants in surveyed area is Phanerophytes (Ph) with 644 species (53.71% of total species). Plants are mainly distributed in the primary forest ecosystem of Phia Oac - Phia Den Nature Reserve (575 species or 47.79%). There are 1060 useful plant species with medicinal plants and timber trees making up the largest proportion of 40.37% and 19.77%, respectively.

Keywords: Diversity, Phia Oac - Phia Den, Nature Reserve, plants.

References

[1] Thái Văn Trừng, Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới ở Việt Nam, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1999.
[2] Phạm Hoàng Hộ, Cây cỏ Việt Nam, tập 1-3, NXB Trẻ, TP HCM, 1999 - 2003.
[3] Nguyễn Tiến Bân, Thực vật chí Việt Nam, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2000-2007.
[4] Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường - ĐHQGHN, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Danh lục các loài thực vật Việt Nam, tập 1-3, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2001-2005.
[5] Nguyễn Nghĩa Thìn, Các phương pháp nghiên cứu thực vật, NXB ĐHQGHN, Hà Nội, 2007.
[6] Raunkiaer C., Plant life forms, Claredon, Oxford, 1934.
[7] Võ Văn Chi, Từ điển cây thuốc Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, 2012.
[8] Đỗ Tất Lợi, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, 2006.
[9] Trần Đình Lý, 1900 loài cây có ích ở Việt Nam, NXB Thế giới, Hà Nội, 1999.
[10] Trần Hợp, Tài nguyên cây gỗ Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2002.
[11] Lã Đình Mỡi (chủ biên), Tài nguyên thực vật có tinh dầu ở Việt Nam, tập 1-2, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2001-2002.
[12] Trần Công Khánh, Phạm Hải, Cây độc ở Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, 2004.