Phan Thị Nguyet Que, Dinh Thi Bao Hoa, Hoang Van Soat

Main Article Content

Abstract

Implementing Directive 364-CT on resolving land disputes related to administrative boundaries of provinces, districts and communes has been resolved. Based on that the records and maps of administrative boundaries were established with the full nature, legal, accurate and uniform stipulated. However, due to many reasons, the administrative boundary lines are still not clearly identified in the field.


Land disputes between Hanoi city and Hoabinh province exist in 7 regions, each region has different characteristics of topography, population, history, culture, economic and social, therefore different solution will be applied for each region. This paper presents approaches for resolving the issue which involves administrative boundaries between Hanoi city and Hoabinh province. The research results later can be considered as a professor experience in land disputes resolving in the other provinces in the country...


Keywords: Administrative boundaries, land disputes relation, opinion.

Keywords: Administrative boundaries, land disputes relation, opinion.

References

[1] Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2013;
[2] Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.
[3] Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 quy định kỹ thuật về xác định địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp”.
[4] Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013.
[5] Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2013.
[6] Báo cáo kết quả rà soát, thu thập thông tin biến động, hiện trạng và phương án đề xuất giải quyết dứt điểm tranh chấp địa giới hành chính giữa các tỉnh. Tháng 9 năm 2009. Trung tâm Biên giới và Địa giới.
[7] Quyết định số 1860/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình tại bảy khu vực chồng lấn do lịch sử để lại.