Nguyen Ngoc Thach, Le Phuong Nhung, Bui Quang Thanh, Tran Tuan Anh

Main Article Content

Abstract

With the goal of the study is to evaluate the natural conditions in order to determine the scientific basis for development rubber plant in the land use planning,contributing to exploiting the natural potentials in service of the socio-economic development strategy and environmental protection. The research was implemented on the basis of integrated GIS, remote sensing and hierarchical analysis method in AHP. Five factors affecting ecological rubber tree (Elevation, soil, climate, temperatures, land cover and frost-low) are processed into corresponding evaluated maps, then, proceed to determine weight of influence factors by the method of AHP. The resultmap show areas of varying suitability for rubber trees as follow: regions with high suitable levels has the 12.6% area, the moderated suitable has the proportion of 24.6% and less adapted areas with 22% proportion, non-adaptive region: 40.8%. Based on adaptive map, usefulinformations can be extracted to build projects of territorial planning and environmental planning, facilitate the development of jobs for the life of the people in the district and obtained great economic benefits for the development of Muong La district, Son La province. Bản đồ đánh giá


Keywords: Assessement, GIS, adapted, rubber plant, planning.

Keywords: Assessement, GIS, adapted, rubber plant, planning.

References

Nông nghiệp và PTNN (2/2012), Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệpcả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, Hà Nội 2012.
[2] Chính phủ Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2015), Báo cáo thuyết minh tổnghợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) cấp Quốc gia, Hà nội.
[3] Lê Cảnh Định (2011), “Tích hợp GIS và phân tích quyết định nhóm đa tiêu chí trong đánh giá thích nghi đất đai”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tr 82-89.
[4] Nguyễn Thị Huệ, Cây cao su, Sách của Hiệp hội cao su Việt Nam.2015
[5] Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam, Phát triển cây cao su ở Việt Nam, 2005.
[6] https://www.sonla.gov.vn
[7] Dương Văn Khảm, Nguyễn Hồng Sơn (2012), Nghiên cứu khả năng xuất hiện sương muối ở khu vực Tây Bắc. Hoạt động Khoa học 2012, số 5 tr.88-81.
[8] Đào Vọng Đức, Nguyễn Ngọc Thạch và nnk (1993), Xây dựng ngân hàng dữ liệu điều tra cơ bản tỉnh Sơn La (Báo cáo khoa học)
[9] Nguyễn Văn Quân (2013), Thực trạng và giải pháp bố trí sửdụng đất nôngnghiệp phục vụ tái định cư công trình Thủy Điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
[10] Bùi Nữ Hoàng Anh (2013), Giải pháp nâng cao hiệu quảkinh tếtrong sửdụng đấtnông nghiệp tại Yên Bái giai đoạn 2012-2020, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Đại học Thái nguyên.
[11] Alejandro Ceballos-Silva and Jorge Lopez-Blanco (2003), Delineaion of suitable areas for crops using a Multi-Criteria Evaluation approach and land use/cover mapping: a case study in Central Mexico.
[12] Godilano, E. C. (1993), Geospatial Maps of the Philippines.DA-Bureau of Agricultural Research, Visayas Ave., Diliman, Quezon City.
[13] Henok Mulugeta (2010), Land suitability and crop suitability analysis usingRemote Sensing and GIS application: a case study in Legambo Woreda, Ph. Ddissertation, Addis Ababa university, Ethiopia.
[14] Nguyễn Thoại Vũ (2007), Ứng dụng phần mềm ALES và GIS trong đánh giá thích nghi đất đai huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
[15] Võ Thị Phương Thủy (2011), Tích hợp GIS và đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi, Kỷ yếu hội thảo GIS toàn quốc 2011 tr 165 - 174.
[16] Vũ Năng Dũng và ctv, Phân hạng đánh giá đất đai (2008), NXB khoa học và kỹ thuật.
[17] Serey Mardy, Nguyễn Phúc Thọ, Chu Thị Kim Loan (2013), “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về phát triển nông nghiệp bền vững và những bài học cho phát triển nông nghiệp ở CamPuchia”, Tạp chí Khoa học và Pháttriển, tập 11, (số 3), 439 - 446.
[18] Huỳnh Văn Chương (2011), Giáo trình đánh giá đất, Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh.
[19] Thomas L. Saaty, Decision making with the analytic hierarchy process, 2008.