Mai Trong Hoang

Main Article Content

Abstract

Abstract: Pollution load into Truong Giang river has been calculated by the current status and socio-economic development planning of districts along the Truong Giang river, including Duy Xuyen, Thang Binh, Tam Ky and Nui Thanh until 2030. By using the environmental rapid assessment method from development activities, the results indicate that 2017, the Truong Giang river received 17.038,97 tons of COD; 25.498,54 tons of BOD; 633,888 tons of NO3-+NO2-; 910,70 tons of NH4+ and about 171.526,4 tons of TSS from residents, industry, aquaculture, livestock farming, soil leaching and the discharge from Thu Bon and Tam Ky rivers. By 2030, the amount of waste will be increased to between 1,1 and 1,5 times. The main pollution sources are from residents, livestock farming and two-river discharge. Therefore, wastewater treatment from these sources is essential to minimize the amount of waste entering the Truong Giang river.


Keywords: Pollution load, pollution sources, the Truong Giang river.


References


[1] Chi cục Thống kê Quảng Nam, Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam năm 2017, 2017.
[2] Quyết định113/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về Quy hoạch Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 – 2030.
[3] Quyết định 553/QĐ-TTg ngày 15/05/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về Quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH tỉnh Quang Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
[4] Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 19/07/2016 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quy hoạch phát triển ngành thủy sản Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
[5] Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 05/01/2017của UBND tỉnh Quảng Nam về Quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, định hướng đến năm 2030.
[6] United Nations Environment Programme (UNEP), Pollutants from land-based resources in the Mediterranean, UNEP Regional Seas Reports and Studies No. 32, 1984.
[7] San Diego-McGlone, M, L, S, V, Smith and V, Nicolas, Stoichiometric interpretations of C:N:P ratios in organic waste materials, Marine Pollution Bulletin, Vol40 (2000) 325.
[8] Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai-Khu Công Nghiệp Bắc Chu Lai, Báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường năm 2017, 2017.
[9] Japan International Cooperation Agency (JICA),The study on Environment management for Ha Long Bay, Final report, Volume I, II, III, IV, Reserved atInstitute of Environment and
Resouce, 1999.
[10] Trần Đức Thạnh,Trần Văn Minh,Cao Thị Thu Trang,Vũ Duy Vĩnh,Trần Anh Tú, Sức tải môi trường Vịnh Hạ Long- Bái Tử Long, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2012.
[11] Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 10334:2014, 2014.
[12] Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam, Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 2017.

Keywords: tải lượng ô nhiễm, nguồn ô nhiễm, sông Trường Giang, Quảng Nam

References

[1] Chi cục Thống kê Quảng Nam, Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam năm 2017, 2017.
[2] Quyết định113/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về Quy hoạch Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 – 2030.
[3] Quyết định 553/QĐ-TTg ngày 15/05/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về Quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH tỉnh Quang Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
[4] Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 19/07/2016 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quy hoạch phát triển ngành thủy sản Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
[5] Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 05/01/2017của UBND tỉnh Quảng Nam về Quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, định hướng đến năm 2030.
[6] United Nations Environment Programme (UNEP), Pollutants from land-based resources in the Mediterranean, UNEP Regional Seas Reports and Studies No. 32, 1984.
[7] San Diego-McGlone, M, L, S, V, Smith and V, Nicolas, Stoichiometric interpretations of C:N:P ratios in organic waste materials, Marine Pollution Bulletin, Vol40 (2000) 325.
[8] Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai-Khu Công Nghiệp Bắc Chu Lai, Báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường năm 2017, 2017.
[9] Japan International Cooperation Agency (JICA),The study on Environment management for Ha Long Bay, Final report, Volume I, II, III, IV, Reserved atInstitute of Environment and
Resouce, 1999.
[10] Trần Đức Thạnh,Trần Văn Minh,Cao Thị Thu Trang,Vũ Duy Vĩnh,Trần Anh Tú, Sức tải môi trường Vịnh Hạ Long- Bái Tử Long, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2012.
[11] Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 10334:2014, 2014.
[12] Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam, Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 2017.