Nguyen The Hung, Trinh Van Thanh

Main Article Content

Abstract

That Genetics offers some indirect proof about the cause and the mechanism of evolution lays the most essential foundation for the intergration of Genetics and Evolution in Biology teaching. The paper analyzes a number of examples which illustrate the defining of the purpose, the choosing of the incorporation content, the setting of the level of incorporation and the designing of the lessons in teaching “Evolution” (Grade 12 Biology) with the integrating of Genetics knowledge. This method does not only help learners fully and clearly understand the nature of biological phenomena, but also assists them in developing learning skills as well as ameliorating their problem-solving ability in real life.


Keywords


Teaching and learning Biology, teaching and learning “Evolution”, integrated teaching, Grade 12 Biology


References


[1] Nguyễn Thế Hưng, “Phương pháp phân tích nội dung sách giáo khoa để thiết kế bài giảng Sinh học”, Tạp chí Giáo dục, số 160 (2007) 39.
[2] Đào Trọng Quang (1997), “Biên soạn sách giáo khoa theo quan điểm tích hợp - Cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm”, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 11, tr.24. 19.
[3] Xavier Roegiers (1996), Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển năng lực ở nhà trường, (Đào Trọng Quang và Nguyễn Ngọc Nhị dịch), Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
[4] Nguyễn Thành Đạt (Tổng Chủ biên), Sinh học 12, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2003.

Keywords: Từ khóa: Dạy học Sinh học; Dạy học Tiến hóa, Dạy học tích hợp; Sinh học 12.

References

[1] Nguyễn Thế Hưng, “Phương pháp phân tích nội dung sách giáo khoa để thiết kế bài giảng Sinh học”, Tạp chí Giáo dục, số 160 (2007) 39.
[2] Đào Trọng Quang (1997), “Biên soạn sách giáo khoa theo quan điểm tích hợp - Cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm”, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 11, tr.24. 19.
[3] Xavier Roegiers (1996), Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển năng lực ở nhà trường, (Đào Trọng Quang và Nguyễn Ngọc Nhị dịch), Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
[4] Nguyễn Thành Đạt (Tổng Chủ biên), Sinh học 12, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2003.