Anh Hai Le

Main Article Content

Abstract

By examining and evaluating the questions system that guides Nam Cao short stories reading comprehension in the current Vietnamese language an Literature textbook, the paper proposes a question system based on a competence-oriented approach to teaching Nam Cao’s short stories in school. The suggested questions, while adhering to the reading comprehension teaching procedure, do assist the students in reading the stories by Nam Cao according to the genre characteristics.

Keywords: Questions, competence, reading comprehension, short story, Nam Cao.

References

[1] Dựa theo http://oer.educ.cam.ac.uk/wiki/Teaching_Approaches/Questioning
[2] Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Nhóm nghiên cứu (2008), Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) và vấn đề tham gia của Việt Nam, Tạp chí KHGD, số 29
[3], [9]Theo Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Đề xuất hệ thống câu hỏi dạy học đọc hiểu văn bản tự sự theo định hướng phát triển năng lực, Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 14 (4b)/2017
[4]Dẫn theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, NXB Giáo dục,
[5]Dẫn theo Ngữ văn 8, Tập một; Ngữ văn 11 Nâng cao, Tập 1 (NXB Giáo dục Việt Nam)
[6]Theo https://vi.wikipedia.org/wiki/Truyện ngắn
[7], [8] Dẫn theo Ngữ văn 11, Nâng cao, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam
[10] Nguồn tham khảo chung: Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, NXB Giáo dục