Can Duc Nguyen, Tan Thoi Le

Main Article Content

Abstract

This article attempts to reveal the awkwardness and limitations encountered by the textbook writer in writing the lesson on "Composing advertising texts" in Grade 10 Vietnamese Language and Literature program. The analysis of the lesson leads to a preliminary conclusion that the introduction of "Composing advertising texts" to the textbook is irrelevant to real life. This article argues that advertizing is a large social domain, so the introduction of "Composing advertising texts" to the program is truly burdensome if not redundant.

Keywords: Advertising text, Vietnamese Language 10, Upper-secondary education.

References

[1] Nhiều tác giả, Ngữ Văn 10 - Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2012.
[2] Đinh Kiều Châu, Ngôn ngữ quảng cáo: Một sản phẩm truyền thông lưỡng diện, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 29 (2013), Số 3.
[3] Mai Xuân Huy, Ngôn ngữ quảng cáo dưới ánh sáng của lí thuyết giao tiếp, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2005.
[4] Nguyễn Kiên Trường (chủ biên), Quảng cáo & Ngôn ngữ quảng cáo, NXB Khoa học Xã hội, Tp. Hồ Chí Minh, 2004.