Phan Thi Hong Xuan

Main Article Content

Abstract

Spelling plays an important role in written communication. The fact that a lot of spelling mistakes have been more frequently made causes commuinication inconveniences. This article investigates the causes of mistakes to find out appropriate solutions to the identified spelling problems.


 

Keywords: Mistake, spelling, Vietnamese, solution.

References

[1] Lê A, Đỗ Xuân Thảo-Lê Hữu Tỉnh, Giáo trình tiếng Việt 2, NXB Đại học Sư phạm, 2014.
[2] Nguyễn Đình Cao, Sổ tay chính tả tiếng Việt Tiểu học, NXB Giáo dục, 2011.
[3] Nguyễn Văn Tứ, Chuyện vui chữ nghĩa, Nxb Văn hóa-Thông tin Hà Nội, 1996.
[4] Nguyễn Như Ý, Từ điển Chính tả học sinh, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014.
[5] Hoàng Thị Châu, Phương ngữ học tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia, 2004.
[6] Lê Phương Nga (chủ biên) -Lê A-Đặng Kim Nga-Đỗ Kim Thảo, Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học I, NXB Đại học Sư phạm, 2015.
[7] VIETLEX Trung tâm Từ điển học, Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, 2014.