Hoang Thanh Tu, Ninh Thi Hanh

Main Article Content

Abstract

The implementation of the Communist Party Resolution No.29-NQ/TW on radical and comprehensive innovation in education, serving industrialisation and modernisation has posed two vital tasks to the country’s teacher training institutions: 1) How to train future generations of teachers capable of teaching the new general education curriculum? and 2) How to foster and retrain the current teachers?


Based on the survey results and research overview of the two teacher training models (concurrent education model and consecutive education model), this article proposes some measures to develop the training teacher programs meeting the requirements of the general education innovation in Vietnam.

Keywords: Training program, teacher training program, general education innovation.

References

[1] Luật Giáo dục (2005), (Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Văn bản pháp luật: http://www.moj.gov.vn; truy cập ngày 11.10.2016).
[2] Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hằng, Đổi mới phương pháp đào tạo GV: xu hướng và những giải pháp cần vận dụng ở trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí KH ĐHSP TPHCM, số 5/2013, tr. 10 – 11.
[3] Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (http://vanban.chinhphu.vn - Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, truy cập ngày 22/8/2016.
[4] Xem thêm: Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė1 Dr.paed.; Brigita Vainorytė2, The Concurrent and Consecutive Models of Initial Teacher Training: Problematics and Tendencies, RURAL ENVIRONMENT. EDUCATION. PERSONALITY ISSN 2255-808X, p. 347- 354.
[5] Nguyễn Văn Ninh, Mô hình đào tạo GV của nước Cộng hòa Pháp và khả năng vận dụng vào Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về dạy học Lịch sử ở trường phổ thông Việt Nam, Nxb. Giáo dục, H. 2012, tr. 741.
[6] Đinh Quang Báo (chủ biên), Chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, H. 2016, tr.41-42.