Mai Quang Huy

Main Article Content

Abstract

"Improving the quality of research staff and education specialists" is one of the tasks and solutions for education and training development. It is important to train qualified researchers and educators to meet international standards. Based on comparing the curriculum of the bachelor degree in educational studiesin our country with the the curriculum in Hiroshima University - Japan, the article clarifies the basis for building curiculum ofBA in educational studies in our country.

Keywords: Educational Studies, curriculum

References

Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 1 năm 2017.
[2] Bộ Khoa học và Công nghệ, Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ. Hà Nội, 6/2011.
[3] Nguyễn Văn Tuấn, Tài liệu Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. Trường ĐHSPKT thành phố Hồ Chí Minh, 2007.
[4] Trần Anh Tuấn, Ngô Thu Dung, Mai Quang Huy, Giáo dục học đại cương. NXB ĐHQGHN, 2009.
[5] Phạm Thị Ly, Nhu cầu về nghiên cứu khoa học giáo dục ở Việt Nam. 8/2016. http://www.lypham.net/?p=566
[6] Quyết định số 888/QĐ – BKHCN ngày 4 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
[7] Công văn số 1069/ BGDĐT-KHCNMT ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[8] Quyết định số 28/2006/QĐ – BGDĐT ngày 28/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[9] Hiroshima University 2002 – 2003. Published by Hiroshima University.
[10] https://www.hiroshima-u.ac.jp/system/files/26120/kyouikugaku26.pdf (tiếng Nhật).
[11] Sổ tay sinh viên Khoa Giáo dục – Đại học Hiroshima năm 2015 (tiếng Nhật).